A preliminary checklist of the vascular plants of Chirinkotan, Kuril Islands

Takahashi H., Barkalov V.Y., Gage S., Semsrott B., Zhuravlev Y.N., Ilushko M.V.

В журнале Journal of Phytogeography and Taxonomy

Год: 1999 Том: 47 Страницы: 131-137