Silicon crystals formation using silicatei-like cathepsin of marine sponge Latrunculia oparinae

Kamenev D.G., Shkryl Y.N., Veremeichik G.N., Golotin V.A., Naryshkina N.N., Timofeeva Y.O., Kovalchuk S.N., Semiletova I.V., Bulgakov V.P.

В журнале Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Год: 2015 Том: 15 Страницы: 10046-10049