Biosynthesis of silver nanoparticles using Lithospermum erythrorhizon callus extract

Shkryl Y.N., Avramenko T.V., Mashtalyar D.V., Veremeichik G.N., Kamenev D.G., Bulgakov V.P., Gnedenkov S.V., Zhuravlev Y.N.

В издании 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition: abstracts

Год: 2012 Страницы: O-S8-0069