V. S. Yakubovich

First record of the dragonfly Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) (Odonata: Libellulidae) from Evreiskaya avtonomnaya oblast, Russian Far East.

Number: 262, Pages: 7 - 8

The dragonfly Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) is firstly recorded from Evreiskaya avtonomnaya oblast.

Full text