Annotated catalogue of Hymenoptera of Russia. Symphyta and Apocrita: Aculeata. Volume I

Antropov A.V., Astafurova Yu.V., Belokobylskij S.A., Byvaltsev A.M., Danilov Yu.N., Dubovikoff D.A., Fadeev K.I., Fateryga A.V., Kurzenko N.V., Lelej A.S., Levchenko T.V., Loktionov V.M., Mokrousov M.V., Nemkov P.G., Proshchalykin M.Yu., Rosa P., Sidorov D.A., Sundukov Yu.N., Yusupov Z.M., Zaytseva L.A.

В журнале Труды Зоологического института РАН

Год: 2017 Приложение: 6 Страницы: 1-475